خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

zhowan beton zagros

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها

   

  و تبصره ها,کاداسترچیست" src="http://book.zhowan.com/wp-content/uploads/2016/11/60.png" alt="قانون جامع حدنگار (کاداستر), قانون جامع حدنگار (کاداستر)کشور ,به همراه کامل ماده ها و تبصره ها,کاداسترچیست" width="275" height="200" />

  مصوبات مجلس شوراي اسلامي
  مرجع تصویب:قوه قضائيه
  شماره ویژه نامه: ٧۶٢
  سال هفتاد و یک شماره ٢٠٣٩٨
  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
  ۴/١٢/١٣٩٣ ٨۴٠١٢/ شماره ٢۵
  حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم ( ١٢٣ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با عنوان« طرح جامع کاداستر » به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٢/١١/١٣٩٣ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.

  رئيس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
  ١٩/١٢/١٣٩٣ شماره ١۵۵۴٣٣
  وزارت دادگستری
  در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست« قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۹/۱۱/۹۳ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ٢۵/ ٨۴٠١٢ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصلگردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
  رئيس جمهور حسن روحانی

   

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

  فصل اول تعاریف
  ماده ١ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
  ١ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصههای زمين مانند اندازه، کاربری،
  مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
  ٢ حدنگاری (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمينی، دریایی، هوایی، ماهوارهای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عمليات زمينی نقشهبرداری، ویرایش و تکميل نقشههای زمينی و تطبيق نقشه با وضعيت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصيفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن میباشد.
  ٣ نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانهای مکان محوری است که کليه
  اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصيفی کليه املاک و
  عارضههای طبيعی کشور در آن ثبت میشود.
  ۴ نقشه حدنگار: نقشهای است که براساس حدنگاری تهيه میشود.
  ۵ سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهيه میشود.
  ۶ دستگاهها: کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد ( ٢
  ۳ و ۴ و ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
  ٧ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  ٨ منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاری اجراءشده یا میشود.
  ٩ مرکز داده: مرکز ملی دادههای ثبتی موضوع بند (م) ماده ( ٢١١ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  است.
  فصل دوم وظایف سازمان و سایر دستگاهها
  ماده ٢ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ایجاد و بهرهبرداری نظام جامع و سایر تکاليف مندرج در اینقانون است.
  ماده ٣ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که
  موقعيت و حدود کليه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافيایی کشور اعم از دولتی و غيردولتی و همچنين موقعيت و حدودکليه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها، تالابها، اراضی مستحدث ساحلی، مسيلهای دایر و متروکه و جزایر کشور،مشخص و تثبيت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصيفی و ثبتی کليه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشهو اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونهای که هيچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد.
  تبصره کليه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری میباشند.
  ماده ۴ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ( ٣)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهرهبرداری قرار دهد که علاوهبر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقيق پستی آن،شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کدملی یا شناسه ملی و آدرس دقيق پستی اقامتگاه و یا محلسکونت آنها و مشخصات فردی انتقالدهندگان و انتقالگيرندگان ملک و محدودیتها و ممنوعيتهای آن باشد.
  ماده ۵ سازمان مکلف است کليه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغييرات، انتقالات،
  تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره را که به صورت رسمی انجاممیشوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکميل و بهرهبرداری از نظام جامع، کليه استعلامات ثبتی را به صورت آنی والکترونيک پاسخ دهد.

   

  این مصوبه در فرمت  pdf و در ۴ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود شده است.برای دانلود فایلقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

   

   

  دانلود فایلقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه

  این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : جامع ,حدنگار ,کاداستر ,کشور ,اطلاعات ,ماده ,حدنگار کاداستر ,نظام جامع ,کاداستر کشور ,جامع حدنگار ,اسناد مالکيت ,جامع حدنگار کاداستر ,مجلس شورای اسلامی ,اسناد مالکيت حدنگار ,اسناد مالکيت حدنگار، ,
  zhowan beton zagros

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر